Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כתב הסכמה

* חובה למלא את כל השדות

אני הח"מ:

בעל ת.ז.:

המתגורר בבית המגורים ברחוב:

מספר בית:

במועצה מקומית עומר (להלן: "בית המגורים"), מצהיר ומאשר כדלקמן:.
מספר עצי הדקל בחצר ביתי הוא:

1. ידוע לי כי בכוונת המועצה לערוך בחודש יולי הדברה כנגד חדקונית הדקל בשטחי המועצה ובשטחי בתי המגורים.

2. הנני נותן בזאת את הסכמתי לביצוע פעולות הדברה בחצר ביתי וזאת ביום ובשעה שעליו תורה המועצה.

3. בחתימתי על כתב הסכמה זה הנני נותן בזאת למועצה ו/או מי מטעמה להיכנס לחצר ביתי ביום ובשעה שיקבעו לטובת ביצוע פעולות ההדברה הנדרש.

4. הנני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה או תביעה כנגד המועצה בדבר כניסה שלא כדין לחצר בייתי וכי חתימתי על כתב הסכמה זה מהווה אישור לכניסת המועצה לחצר.

5. הנני פוטר בזאת את המועצה מכל נזק או פגיעה שיגרמו לי ולחצר בית המגורים כתוצאה מפעולות ההדברה שתבצע המועצה.

6. ידוע לי כי פעולות ההדברה תעשנה על חשבון המועצה וללא כל דרישה לתשלום או תמורה מצד התושבים.

7. זה שמי וזו חתימתי.

אנא חיתמו כאן:

ניתן להירשם עד ליום חמישי בתאריך: 28.07.22.
ההדברה בחצרות פרטיות תתבצע בתאריך: יום א' 31.07.22, בין השעות: 08:00-16:00.