Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מחבר: מערכת

הקמת מאגר יועצים

המועצה המקומית עומר מזמינה בזאת יועצים, בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר מציעים דיגיטלי שהיא מקימה לצורך

מידעומר 270 רישום פעוטונים

רישום לכיתות א’

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

מידעומר 268

מידעומר 269

מידעומר 267

מידעומר 266

מידעומר 265

רישום רכבים לכניסה בשער היישוב

Top