למועצה המקומית עומר דרוש/ה אב/אם בית למרכז הפיס

למועצה המקומית עומר דרוש/ה אב/אם בית למרכז הפיס

היקף משרה: מלאה (100%) זמינות המשרה: מיידית

דרוג: מנהלי מתח דרגות: 5-7 כפיפות: מנהל מחלקת הספורט

תיאור התפקיד:
ייעוד: שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב מרכז הפיס.
תחומי אחריות ופירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:
1. תחזוקת תשתיות.
א. מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית הממונה בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר.
ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
ג. בקרה על ניקיון והגשת דוחות שבועיים על מצב הניקיון.
ד. השתתפות בניקיונות היסודיים של המרכז במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.
ה. פתיחה וסגירה של המרכז שערים, משרדים, וחדרי שירות.
ו. התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
ז. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
ח. מתן שירותים שוטפים.
ט. השתתפות בהכנת אולם הספורט לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה.
י. הפעלה שוטפת של מתקני הספורט באולם כגון מתקני הסל, מחיצה, מערכות מיזוג ומערכות חשמל תתבצע ע”י אב הבית של האולם בלבד.
יא. אחראי על הימצאותו ותקינותו של ציוד עזרה ראשונה
יב. תיאום שעות פעילות במתקן של כל המשתמשים ביידוע מנהל מחלקת הספורט.
יג. אחראי לוודא שמדריכים/מורי חינוך גופני ידעו את הוראות הבטיחות ונהלים לשימוש במתקן.
יד. ביצוע כל משימה שתוטל עליו על ידי מנהל מחלקת הספורט.
2. אספקה והתקנת ציוד במרכז הפיס.
א. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
ב. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
ג. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל מחלקת הספורט.
3. סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים.
א. ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב”ט
ב. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
ג. תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
ד. בדיקת שלמותם של מתקנים במתחם.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
לא נדרש.

דרישות ניסיון:
מקצועי:
לא נדרש.
ניסיון ניהולי
לא נדרש..
דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה סבירה.
יישומי מחשב – לא נדרש.
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א – 2001.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. מאמץ פיזי.
ב. עבודה עם ילדים.
ג. שעות העבודה הינם 13:00-22:00, בהתאם לצרכי המערכת, יכול שינוי בזמנים.

הערות:
1. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
2. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
3. ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
4. מועמד/ת העומדים בדרישות הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הוועדה.
5. מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.
6. מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, יש לצרף קורות חיים, שאלון אישי (ניתן להוריד באתר המועצה מיקום מכרזים), המלצות, היעדר רישום פלילי, תעודות, ואישורים בדוא”ל לכתובת:[email protected]
(נא לוודא הגעת המסמכים לאחר המשלוח).
7. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.
8. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-6291124.
9. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: 10.3.22.