מבקר המועצה, ממונה תלונות הציבור

מבקר המועצה והממונה​ על תלונות הציבור​: מר שמואל לביא

פניות לכתובת הדואר האלקטרוני:  [email protected]

הביקורת במועצות המקומיות פועלת מכוח צו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950.

סעיף 145 לצו מונה את תפקידי המבקר:

“(1)   לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

(2)   לבדוק את פעולות עובדי המועצה;

(3)   לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

(4)   לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;

(5)   לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה”.

עוד נקבע בצו המועצות המקומיות כי אחת לשנה יגיש המבקר לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת דוח על ממצאי הביקורת שערך. לאחר שיתקבלו הערות ראש המועצה לממצאי הביקורת ולאחר שהוועדה לענייני ביקורת תדון בהם, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות לתיקון הליקויים.

בתום התהליך, יפורסם הדוח השנתי בציבור, באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. מבקר המועצה ינהל מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים, בשיתוף הצוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ”ל המועצה.

דוח ביקורת מבקר הפנים לשנת 2020
דוח ביקורת מבקר הפנים לשנת 2018-2019

מבקר המועצה מכהן גם כממונה על תלונות הציבור.

כל תושב אשר סבור כי נפגע מהתנהלות המועצה או עובדיה או שרצונו להעיר על איכות השירות או ליקויים בו, רשאי להגיש תלונה באמצעות אתר המועצה (צור קשר), באמצעות פנייה מקוונת או בפגישה מתואמת מראש.

המלין יקבל בהקדם האפשרי הודעה כי תלונתו התקבלה. הממונה על תלונות הציבור יפנה את התלונה לטיפול הגורמים הרלוונטיים ויערוך מעקב אחר התקדמות הטיפול. המלין יקבל במידת הצורך עדכונים לגבי הטיפול בתלונה ובסיכומו של דבר יקבל מכתב המסכם את הטיפול.

אם על פי דעתו של הממונה על התלונות נדרשת נקיטת פעולה מתקנת רחבה יותר במועצה, יינקטו הפעולות הנדרשות בתיאום עם מנכ”ל המועצה ומנהל המחלקה הרלוונטי.

בסיום כל שנה יוכן דו”ח המתעד את התלונות ואת הטיפול בהן, לרבות מסקנות רחבות והמלצות לשיפור שירות המועצה בנושאים שונים. הדוח יימסר לראש המועצה ולכל חברי המועצה ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2010
דוח ממונה תלנות הציבור לשנת 2011
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2012
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2013
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2014
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2015
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2016
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2017
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2018
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2019
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2020
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2021
דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2022