קבלת הצעות להקמה והפעלת דוכני מזון בערב יום העצמאות במועצה מקומית עומר.

קבלת הצעות להקמה והפעלת דוכני מזון בערב יום העצמאות במועצה מקומית עומר.
המועצה מאפשרת הקמת והפעלת דוכני מזון בערב יום העצמאות תשע”ח  18.4.18.
הדוכנים יופעלו בפארק אטד בעומר במקום שהוקצה לכך.על הזכיין יהיה, טרם הפעלת הדוכנים, לדאוג למפעילים ומוכרים בדוכנים, לערוך בדיקות בנושא בטיחות, חשמל ותברואה וכן לקבל את כל האישורים על פי דין להפעלת הדוכנים.
הקמת והפעלת הדוכנים תעשה בתיאום והנחית הממונה על הבטיחות של האירוע מטעמה של המועצה ובהתאם להסכם שיחתם עם הזכיין.

הספק שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה יידרש לחתום על נוסח ההסכם בו מפורטים תנאי ההתקשרות, אותו ניתן לקבל במשרדי מנכ”ל המועצה בעומר  (טלפון 08-6291122).

מובהר שהספק שיבחר יידרש לספק את השירותים באופן אישי ולא יהיה רשאי להמחות את זכותו ו/או את חובתו לגורם אחר.

תאסר מכירת משקאות אלכוהוליים, בלוני הליום וספריי קצף.

הגשת הצעות עד תאריך 28.3.18 בשעה 12:00.