מכרז מס’ 2/2020 למתן שירותי ביטוח למועצה המקומית עומר

מכרז מס’ 2/2020 למתן שירותי ביטוח למועצה המקומית עומר

המועצה המקומית עומר מזמינה בזה חברות ביטוח ישראליות להגיש לה הצעות ביטוח (בעצמן או באמצעות סוכני ביטוח) לצרכיה הביטוחיים של המועצה המצויים ברחבי הישוב עומר בהתאם לביטוחים השונים המפורטים במכרז.

פרק א’ הביטוחים האלמנטריים

https://tinyurl.com/yabljd6g

פרק ב’ ביטוחי הרכב

המכרז כולל 2 פרקים פרק א’ הביטוחים האלמנטריים ופרק ב’ ביטוחי הרכב. המציע רשאי להגיש הצעתו ל -2 הפרקים או רק לפרק אחד

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים הבאים:

א. המציע הינו חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון מבטח בתוקף.

ב. השירות על ידי הזוכה במכרז יינתן על ידי סוכן ביטוח בעל רישיון תקף לעסוק בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז זה ואשר היקף הפרמיות שלו בביטוח כללי בלבד (ללא חסכון ארוך טווח, בריאות ותאונות אישיות) וללא ביטוחי חובה הינו לא פחות מ-5 מיליון ש”ח, בשנת 2019 (להלן – “הסוכן הממונה”).

ג. הסוכן הממונה בעל ניסיון קודם בעריכת ביטוחים של רשויות מקומיות או איגוד ערים בשנים 2017-2019, בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.

ד. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום סך של 1,000 ש”ח, שלא יוחזרו, במשרדי הגבייה במועצה המקומית עומר בשעות הקבלה..

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנת, על סך של 50,000 ובתוקף עד ליום 1.9.2020 .

תנאי התשלום הנם לפי המפורט במכרז.

מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז הצעתו תיפסל ולא תובא כלל לדיון.

המועצה שומרת לעצמה הזכות להפחית ו/או להגדיל את היקף ההתקשרות לפי ראות עיניה ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

בעת הדיון בהצעה, תתחשב המועצה ביכולתו של המציע ובכושרו לספק השירות הנדרש כפי שהדבר נבחן ממתן שירותים קודמים.

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי המועצה  שברח’ תמר בעומר (לא לשלוח בדואר) במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב “מכרז 2/2020 ” , וזאת עד ליום 10/6/2020, בשעה 12:00.

בכבוד רב,

פיני בדש

ראש המועצה