מכרז כ”א מס’ 20/2021 – מהנדס – הארכת מועד להגשת מועמדות עד לתאריך 22.8.2021, בשעה 12:00.

מכרז כ”א מס’ 20/2021 – מהנדס – הארכת מועד להגשת מועמדות עד לתאריך 22.8.2021, בשעה 12:00.
למועצה המקומית עומר דרוש/ה מהנדס/ת מועצה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר:
היקף משרה: מלאה (100%)
זמינות המשרה: מיידית
דרוג ודרגה: חוזה אישי בדרוג בכירים בהתאם לאישור משרד הפנים
כפיפות: מנכ”ל המועצה
ייעוד התפקיד:
מהנדס המועצה הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו והוא מהווה האוטוריטה ההנדסית העליונה של המועצה ובאחריותו תחומים רבים לרבות: תכנון הישוב, הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית, העבודות הציבוריות, ניהול הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, אחריות וניהול אגף ההנדסה במועצה.
תיאור התפקיד:
במסגרת התפקיד יהיה על המהנדס למלא את כל חובותיו של מהנדס רשות מקומית כקבוע בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), תשנ”ב-1991 (המצ”ב כנספח א’). אלו הם תחומי תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:
1. תכנון העיר;
2. הפיקוח והרישוי;
3. הבניה הציבורית;
4. העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה;
5. מהנדס הוועדה המקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה;
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:
1. ניהול עובדי אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה לרבות הנחייה, הכוונה והדרכה מקצועית של העובדים והמנהלים. ביצוע משוב והערכה תקופתיים ודאגה לנוכחות ולרווחת העובד וניהול יועצים חיצוניים בתחום.
2. חלוקת משימות הנחיה ופיקוח ביצוען על ידי כלל עובדי האגף.
3. הפעלת ועדת התנועה במועצה.
4. תכנון ובצוע תכניות עבודה תקופתיות לפעילות האגף.
5. ניהול מעקב אחר מכלול המיזמים המתנהלים במועצה.
6. הטמעה והפעלה של טכנולוגיות חדשות בתחום.
7. הפקת דוחות חודשיים ותקופתיים להנהלת המועצה.
8. תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות והכנת כל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין והרשויות המוסמכות.
9. מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני ולווי תכנוני של מיזמי תיכנון בניה ופיתוח ציבורי.
10. אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים. ביצוע מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזים.
11. ייצוג המועצה בנושאים הנדסיים מול גורמי החוץ – משרדי ממשלה, משטרה, חברות החשמל והתקשורת ועוד.
12. מתן מענה לפניות הציבור לרבות קביעת תהליכי טיפול בפנייה, הגדרת בעלי התפקידים וקביעת לוח זמנים לטיפול.
דרישות התפקיד:
1. דרישות סף מחייבות:
השכלה ודרישות מקצועיות:
א. המועמד הינו מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח-1958;
ב. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים לעיל שבתחום סמכויותיו דלעיל.
ג. הוא בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
ד. הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.
2. דרישות נוספות:
שפות – כושר הבעה בכתב ובע”פ ברמה גבוהה בשפה העברית והאנגלית.
ישומי מחשב – שליטה מעולה ב – Office (לרבות word ו- exel) והיכרות ויכולת תפעול טובה של תוכנות תיב”מ (CAD).
רישיון נהיגה – בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף.
עדיפות למגורים באזור הדרום במרחק שלא יעלה על 50 ק”מ מעומר.
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א – 2001.
זמינות ותפקוד במועצה בשעת חירום.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. כושר ניהול עובדים והנעתם.
ב. גמישות בשעות העבודה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
ג. כושר ארגון, ניהול, קבלת החלטות והכוונת גורמים מקצועיים.
ד. יכולת ליזום, לפתח ולנהל תוכניות ומיזמים.
ה. תודעת שירות גבוהה.
ו. יכולת ייצוג המועצה בפני גורמים חיצוניים.
ז. יכולת ארגון, תכנון, פיקוח ובקרה.
ח. כושר ניהול מו”מ.
ט. קפדנות ודייקנות בביצוע.
י. אמינות ויושר אישי גבוהים.
יא. סמכותיות.
יב. יצירתיות.
הערות:
1. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
2. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
3. ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
4. מועמד/ת שימצאו מתאימים למשרה ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף, אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה.
5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע”י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ”ל של משרד הפנים.
6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות (פורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים מס’ 2011/2 ביום א’ בניסן התשע”א, 5 באפריל 2011) – על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.
7. מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.
8. מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים ושאלון אישי למשאבי אנוש במועצה, בדוא”ל לכתובת:[email protected] (נא לוודא טלפונית הגעת המסמכים לאחר המשלוח).
9. בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.
10. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-6291122.
11. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: 22.8.2021, בשעה 12:00.
ייתכן שזו תמונה של ‏טקסט‏
0
אנשים שהגעת אליהם
0
מעורבויות
ציון הפצה
קדם את הפוסט
לייק

תגובה
שתף