מכרז כ”א מס’ 04/2022 – מהנדס/ת מועצה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר

מכרז כ”א מס’ 04/2022 – מהנדס/ת מועצה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר:
היקף משרה: מלאה (100%)
זמינות המשרה: מיידית
דרוג ודרגה: חוזה אישי בדרוג בכירים בהתאם לאישור משרד הפנים
כפיפות: מנכ”ל המועצה
ייעוד התפקיד:
מהנדס המועצה הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו והוא מהווה האוטוריטה ההנדסית העליונה של
המועצה ובאחריותו תחומים רבים לרבות: תכנון הישוב, הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית, העבודות
הציבוריות, ניהול הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, אחריות וניהול אגף ה הנדסה במועצה.
תיאור התפקיד:
במסגרת התפקיד יהיה על המהנדס למלא את כל חובותיו של מהנדס רשות מקומית כקבוע בחוק הרשויות
המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, תשנ”ב-1991( המצ”ב כנספח א'(. אלו הם תחומי תפקידיו וסמכויותיו של
מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:
1 .תכנון העיר;
2 .הפיקוח והרישוי;
3 .הבניה הציבורית;
4 .העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה;
5 .מהנדס הוועדה המקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה;