מכרזים

טופס שאלון אישי

 מכרזים 2023

 

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – אפליקציה להנגשת וזימון מגרשי ספורט
חוות דעת מקצועית – התקשרות עם ספק יחיד – אפליקציה להנגשת וזימון מגרשי ספורט

 

 

מכרזים 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ
מכרזים ישנים יותר

מכרזים 2021


מכרזים 2020

מכרזים 2019

שנים קודמות