מכרזים

טופס שאלון אישי

 מכרזים 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ
מכרזים ישנים יותר

מכרזים 2021


מכרזים 2020

מכרזים 2019

שנים קודמות