Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טלפונים חיוניים ודוא”ל

מספרי חירום

חיוג מקוצר מספר טלפון דואל
נתב שיחות 6291130  
מוקד עומר 106
משטרת העיירות 100 08-6292444
מד”א 101
כיבוי -אש 102
בי”ח סורוקה 08-6400111
קופ”ח כללית 08-6469679
0-86469480
קופ”ח מכבי 08-6295106
08-6295200

גני ילדים

גן טלפון דואל
תפוח 9100468
תינוקיה אקליפטוס 6216776
תפוז 6466621
דבורנית 6909795
צפצפה 6216777
אילנות 6216778
שקמה 6216779
אטד 6900575
תינוקייה דובדבן 6291170
יערה 6900749
לבנה 6467472
פעוטון דקל 6466337
פעוטון אלון 6909347

מועצת עומר

טלפון דואל
ראש המועצה – מר ארז בדש 08-6291130 [email protected]
מנהל המדיה/מנהל פארק התעשיה-מר ניסים ניר

מנהל אגף שירות לתושב/דובר-מר אור אבוחצירה

08-6291131 [email protected]
מנהלת לשכת ראש המועצה והממונה על חוק חופש המידע – גב’ שני אבגי כרמי 08-6291133 [email protected]
פקס – מועצת עומר 08-6291110
מנכ”ל המועצה – מר אהרוני שבתאי 08-6291120 [email protected]
מנהלת אגף ההון האנושי- גב’ חופית חדר

עוזרת מנכ”ל – גב’ הדר קקון

08-6291124

08-6291122

[email protected]

[email protected]

גזבר המועצה – מר גל סספורטס 08-6291150 [email protected]
עוזרת הגזבר – גב’ מזל הלוי 08-6291153 [email protected]
אחראית מחלקת גבייה – גב’ ויוי בן דיין 08-6291155 [email protected]
מנהלת ארנונת עסקים, שומה ומים-גב’ מורן רייז 08-6291151 [email protected]
מנהלת חשבונות – גב’ גיזל שטרית 08-6291152 [email protected]
מהנדס המועצה – מר ליאור פיטוסי 08-6291140 [email protected]
מזכיר ועדת בנין עיר – אלונה סולודוחין 08-6291143 [email protected]
מזכירת הנדסה – גב’ רוית כהן 08-6291144 [email protected]
בודקת תוכניות ומידענית הנדסה- אורית גולדמן 08-6291141 [email protected]
רכזת נגישות -גב’ מאיה נבלר

בודקת תוכניות הנדסה – גב’ סימה סילייב

08-6291149

08-6291147

 [email protected]

[email protected]

מנהלת המחלקה לשרותים החברתיים – עו”ס רויטל לירז מלמוד 08-6291125 [email protected]
פסיכולוגית – ד”ר סבטלנה פרוקשב 08-6291162
מנהלת אגף החינוך – ד”ר סמדר כהן 08-6291166 [email protected]
 מזכירת אגף החינוך גב’ אורנה אמסלם  08-6291166  [email protected]
מנהל מחלקת גני ילדים- מר עידו נבטי

מנהלת מחלקת הגיל הרך – גב’ דקלה סברו

08-6291184

08-6636271

[email protected]

[email protected]

מנהלת מחלקת תרבות – גב’ טליה כץ-טל
רכזת תרבות וחוגים – גב’ רותם אוזן
08-8569623 [email protected]

 

ספורט בית הפיס – מר עמי זפרני 08-6291177
רישוי עסקים – מר אדי בלאו  08-6291188 [email protected]
 קונסרבטוריון 08-6467617
ספריה – גב’ ליאה טטיאנה  08-6291161 [email protected]
רכזת התנדבות – גב’ קרן מולאי 050-7435874 [email protected]
וטרינרית המועצה – ד”ר מאיה מלצקי 053-6484172 [email protected]
מנהל מח’ אחזקה – מר משה זיאס 08-6291126
מנהל אגף שפ”ה – מר אריק קרמני

מזכירת אגף שפ”ה – הילה

08-6291128

08-6194310

[email protected]l
קב”ט עומר – מר אלעד אמויאל  08-6291111 [email protected]
מזכירת המוקד 08-6291100
הרב המקומי – הרב יוסף גינזבורג 08-6460903
שרותי קבורה – מר שמעון ביטון 053-6484185 [email protected]
בי”ס מקיף עומר 08-6900179
בי”ס עומרים 08-6291164
מנהלת מחלקת נוער – גב’ אראל חורי 052-6699448
גני עומר 08-6460988
הצופים 08-6460991
בית הדואר 08-6469622
מועדון כפרי 08-6469106

הממונה על תלונות הציבור (מבקר המועצה) שמואל לביא [email protected]

קבלת קהל נגישה מתקיימת במשרדי המועצה, באמצעות מעלית.
משרדי המועצה כוללים שרותים נגישים וכל העזרים הנדרשים.

כתובת למשלוח דואר
המועצה המקומית עומר
ת.ד 1 עומר
מיקוד 8496500

Top