מועד הגשת מכרז 27/2019 מתן שירותי הנה”ח למועצה הוארך עד ליום 26.12.19 בשעה 12:00

מועד הגשת מכרז 27/2019 מתן שירותי הנהלת חשבונות למועצה המקומית עומר, הוארך עד ליום 26.12.19 בשעה 12:00.

ההצעות תוחזרנה במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.