לכידת כלבים משוטטים

תושבים יקרים, היום נלכדו חמישה כלבים משוטטים, (במהלך הלכידה, הכלב הנראה בתמונה כמעט ונדרס ע”י רכבים בכביש).
לכידת כלבים משוטטים מתבצעות גם בשעות לא שגרתיות (בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה המאוחרות).
גם החודש תגביר המועצה המקומית עומר את האכיפה בנושא כלבים משוטטים.
לתשומת לבכם – בעל כלב משוטט, אשר ייתפס, ייקנס ב- 500 ש”ח, בנוסף לכך כלב אשר לא קיבל חיסון/חיסון לא בתוקף, בעל הכלב ייקנס ב 500 ש”ח נוספים.
תזכורת באשר לעיקרי הוראות הדין בכל הקשור לטיפול והחזקה של כלבים:
א. ניתן להחזיק כלב בעומר רק לאחר שסומן אלקטרונית וניתן רישיון להחזקתו.
תוקף הרישיון הינו לשנה מיום הוצאתו (יש להודיע תוך 30 יום על כל שינוי שחל בפרטים של הרישיון).
ב. כלב מעל גיל 3 חודשים חייב בחיסון כנגד כלבת אחת לשנה.
ג. יש למנוע מהכלב מלצאת מחוץ לתחום חצר בעליו, אותה יש להחזיק סגורה עם שער נעול. (יש להציב שילוט על המצאות הכלב בחצר).
ד. הוצאת הכלב מחוץ לחצר תעשה רק כאשר הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על שני מטר, כלב המוגדר ככלב מסוכן, פיו של הכלב חייב להיות חסום בזמם אשר אינו מאפשר לו לנשוך.
ה. במידה והכלב נשך אדם יש להעבירו מיידית לבידוד בתחנת הסגר בב”ש למשך 10 ימים ולדווח, בתוך 24 שעות, לווטרינרית של המועצה.
ו. אדם המטייל עם הכלב מחוץ לחצר חייב לפנות מיד, לאשפה, צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או בחצרות של אחרים.
חריגה מהאמור לעיל תחייב את המועצה לפעול ולנקוט בהליכים (לרבות הטלת קנסות והגשת אישומים פלילים).
השרות הווטרינרי של המועצה פתוח לקבלת קהל בימי ג’ בין השעה 16:00 לשעה 18:00 וכן לפי תאום טלפוני ל- 053-6484172. פניות בכתב ניתן לבצע לפקס’ 08-6291127 או לת.ד. 1 עומר 84965.