חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

חוקי עזר למועצה המקומית עומר ומידע נוסף על המועצה המקומית עומר 

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m

קובץ התקנות 

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבוריתמשרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע”פ חוק או שהוקמו ע”י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות – החל מ 1.9.1999

ממונהעל כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. ממונה חוק חופש המידע בעומר היא הגב’ רחל פלג טלפון 08-6291133

איזה מידע לא? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע? תושב: ע”פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל כגון עובד זר.

העמדת מידע לרשות הציבוררשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו: אגרת בקשת מידע – 95 ש”ח. אגרת טיפול במידע – 51 ש”ח החל מהשעה השלישית. אגרת הפקת מידע – 1.28 ש”ח עבור כל דף צילום. בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

ישום חוק חופש המידע בעומר

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לגב’ רחל פלג בלשכת ראש המועצה.

דיווח לשנת 2012

סה”כ בקשות שהתקבלו: 1
נענו ואושרו במלואן: 0
נענו ואושרו חלקית: 0
נדחו במלואן: 0
בקשות בהן לא שולמה אגרה והטיפול הסתיים: 0

תקציב המועצה המאושר נמצא בעמוד הגזברות.

דיווח לשנת 2013
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2014
בקשות אשר התקבלו – 2
נענו ואושרו: 2
נדחו: 0

דיווח לשנת 2015
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2016
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2017
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2018
בקשות אשר התקבלו – 3
בקשות אשר אושרו – 3

דיווח לשנת 2019
בקשות אשר התקבלו – 6
בקשות אשר אושרו – 5

דיווח לשנת 2020
בקשות אשר התקבלו – 7
בקשות אשר אושרו – 6

דיווח הממונה על עמדת מידע ציבור לשנת 2020

דיווח לשנת 2021
בקשות אשר התקבלו – 9
בקשות אשר אושרו  – 7
דיווח העמדת מידע ציבור לשנת 2021

דיווח לשנת 2022

בקשות אשר התקבלו -15
בקשות אשר אושרו- 15

דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור לשנת 2022

 

הממונה על חוק חופש המידע הגב’ רחל פלג טלפון 08-6291130  דוא”ל  [email protected]

נוסח החוק והתקנות