חוק חופש המידע

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ”ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק חופש המידע, התשנ”ח-1998 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 21 שקלים חדשים.

אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול) תהיה בסכום של 32 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.21 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.67 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, זולת אם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדותו למסירת המידע בדרך זו.

ממונהעל כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. ממונה חוק חופש המידע בעומר היא הגב’ רחל פלג דוא”ל  [email protected] טלפון 08-6291133

איזה מידע לא? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע? תושב: ע”פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל כגון עובד זר.

העמדת מידע לרשות הציבוררשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.
חוקי עזר למועצה המקומית עומר

נהלים

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

ישום חוק חופש המידע בעומר

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לגב’ רחל פלג בלשכת ראש המועצה.

נוסח החוק והתקנות

דיווח לשנת 2012

סה”כ בקשות שהתקבלו: 1
נענו ואושרו במלואן: 0
נענו ואושרו חלקית: 0
נדחו במלואן: 0
בקשות בהן לא שולמה אגרה והטיפול הסתיים: 0

תקציב המועצה המאושר נמצא בעמוד הגזברות.

דיווח לשנת 2013
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2014
בקשות אשר התקבלו – 2
נענו ואושרו: 2
נדחו: 0

דיווח לשנת 2015
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2016
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2017
בקשות אשר התקבלו – 0

דיווח לשנת 2018
בקשות אשר התקבלו – 3
בקשות אשר אושרו – 3

דיווח לשנת 2019
בקשות אשר התקבלו – 6
בקשות אשר אושרו – 5

דיווח לשנת 2020
בקשות אשר התקבלו – 7
בקשות אשר אושרו – 6

דיווח הממונה על עמדת מידע ציבור לשנת 2020

דיווח לשנת 2021
בקשות אשר התקבלו – 9
בקשות אשר אושרו  – 7
דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור לשנת 2021

דיווח לשנת 2022

בקשות אשר התקבלו -15
בקשות אשר אושרו- 15

דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור לשנת 2022

דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור לשנת 2023

הסכמים קואליציונים

הסכם קואליציוני חתום – עומר אחת ועומר יכולה יותר
הסכם קואליציוני חתום – עומר אחת וחוזה חדש

 

הממונה על חוק חופש המידע הגב’ רחל פלג טלפון 08-6291130  דוא”ל  [email protected]