הקמת מאגר יועצים

המועצה המקומית עומר מזמינה בזאת יועצים, בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר מציעים דיגיטלי שהיא מקימה לצורך התקשרות בנוהל הצעות מחיר.
הנוהל מופיע במלואו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://www.omer.muni.il

ההרשמה למאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות מערכת רישום שניתן להגיע אליה דרך הקישור המופיע באתר המועצה, או ישירות באמצעות הכתובת: https://omer.vendors.co.il

תחומי הייעוץ הנדרשים למועצה ותנאי הסף לכל תחום מופיעים בתחתית עמוד השער של מערכת הרישום. בשלב זה המאגר נפתח ליועצים מתחום ההנדסה בלבד.
יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.
ניתן להגיש מועמדות להיכלל במאגר בכל עת.

 

בכבוד רב,

פיני בדש

ראש המועצה