הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת מטאטא כבישים  BUCHER –  DAF שנת יצור 2010 במצבו הנוכחי (AS IS) מאת המועצה.

המועצה המקומית עומר (להלן: ” המועצה”) מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לרכישת מטאטא כבישים  BUCHER –  DAF שנת יצור 2010 במצבו הנוכחי (AS IS) מאת המועצה.
מסמכי ההזמנה יועמדו לרשות המעוניינים, לעיון ולהורדה, באתר המועצה. ניתן להגיע לראות את כלי הרכב ביום. 28.2.2022  בתאום מראש עם אחראי רכב במועצה, מר רועי קמחי, בטל’ שמספרו:   053-8655755.
מובהר, כי יש לתאם שעת הגעה מראש.
את ההצעה יש להגיש ידנית, במעטפה סגורה עליה נכתב “הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מאת המועצה המקומית עומר”, וזאת עד ליום 6.3.2022 ולא יאוחר מהשעה 12:00,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה שברח’ תמר 45 עומר.
הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה.
על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי ההזמנה כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש בתנאיה.

להלן מסמכי ההזמנה לעיון והורדה:

הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מאת המועצה (משאית טיאוט)