גזברות

גל סספורטס

גזבר המועצה
מר גל סספורטס
[email protected]

מסמכים ישנים יותר

גזבר המועצה אחראי על ניהול תקין של המערך הכספי במועצה. מוטלת עליו האחריות לאיתור מלוא הפוטנציאל הכספי הניתן למימוש מתוך משאבי המערכת, הן ממקורות עצמיים והן ממקורות חיצוניים, על מנת להבטיח את מימון כלל השירותים שעליהם מופקדת המועצה והפעילויות שהיא מקיימת במסגרת המדיניות שהתוותה, תוך שמירה והקפדה מלאה על איזון בין התקבולים לתשלומים – הן בתקציב השוטף והן בתקציב הפיתוח.
רק בניהול תקין ומאוזן של המערך הכספי ניתן להבטיח למועצה איתנות פיננסית ותזרים מזומנים יציב.

גזבר המועצה מופקד על ניהול התחומים להלן : הכנת התקציב השוטף  של המועצה והתקציב הבלתי רגיל (תב”ר),המיועד לפתוח. פיקוח מעקב ובקרה אחר הביצוע של סעיפי התקציבים, ניהול  מערך המלוות והכנת תחזיות לפירעונם, עדכון שוטף של תעריפי האגרות והיטלי הפיתוח כמו גם דמי השירותים הנוספים שבמסגרת תשלומי החובה והרשות של מקבלי השירות, עריכת בדיקות כלכליות, תחשיבים פיננסיים וניתוחי כדאיות לתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות במועצה, אחריות לתשלום שכר לכל העובדים במועצה ולכל ספקי השירותים, ניהול ועדכון קובץ נכסי המועצה, ניהול מערך ביטוחי המועצה ועוד כיו”ב תחומים שהשליטה בהם מתאפשרת הודות לתשתית רחבה ומגוונת של מערכות מידע ממוחשבות התומכות בניהול המערך הכספי כולו, על כל מרכיביו.
ככל שתפקוד האגף יעיל ומקצועי יותר וככל שהפיקוח הכספי על כל מערכות המועצה אפקטיבי יותר, כך תתאפשר רמת שירותים רחבה יותר וברמה גבוהה יותר לרווחת כלל תושבי הישוב- במסגרת המשאבים הקיימים.

שעות קבלת קהל במחלקת הגביה:
ביום ראשון עד חמישי  08:30-12:00
ביום שלישי גם בשעות 16:00-18:00

מזכירת הגזבר 08-6291151

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2024

טופס לבקשת תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2024

הודעה המועצה על אפשרות לקבל תמיכה לשנת 2024

מחירון שרותי המועצה

תעריף להשכרת אולמות, חדרים ואמפי