בישיבת המועצה הקרובה יובא לאישור צו הארנונה לשנת 2021 אשר עודכן עפ”י חוק

בישיבת המועצה הקרובה יובא לאישור צו הארנונה לשנת 2021 אשר עודכן עפ”י חוק, ללא שינוי נוסף.

טיוטת  הצו

טיוטת צו הארנונה לשנת 2021